Canteen FPT Massda xuống cấp trầm trọng

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Phòng phát triển hạ tầng FPT Software Đà Nẵng, thừa nhận canteen tòa nhà Massda xuống cấp và đơn vị đã có kế hoạch cải thiện để đảm bảo vệ sinh cho CBNV.